SATAMA- JA VARTIOINTISÄÄNNÖT

Kokkolan Venekerho ry:ssa on käytössä satama-alueen toimivuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi alla olevat satama-alueen käyttöä ja vartiointia koskevat säännöt, joita jäsenet ovat velvoitettuja noudattamaan. Maksamalla jäsenmaksunsa jäsen hyväksyy nämä säännöt.

YLEISTÄ

Noudata aluetta koskevia ohjeita, rajoituksia ja liikennemerkkejä. Vältä tarpeetonta ajelua kerhon alueella.
Jos aiheutat vahinkoa toisen veneelle tai muulle omaisuudelle, ilmoita asiasta asianomaisille tai satamakapteenille.
Satama-altaassa veneiden nopeudet on sovitettava sellaisiksi, ettei häiritsevää aallokkoa synny.
Veneiden tankkauksen yhteydessä polttoainetta ei saa päästää satama-altaaseen.
Öljypitoisten tai muiden likaavien pilssi- ja käymälävesien pumppaaminen satama-altaaseen on ehdottomasti kielletty.
Käytä vettä säästäen ja sulje hanat käytön jälkeen.
Laituripaikan omistajat ja vuokraajat ovat vartiovelvollisia.
Jollien ja muiden tavaroiden säilyttäminen laitureilla on kielletty. Jollat tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa.
Veneet katsastetaan vuosittain kesäkuussa kerhon kotisatamassa.
Ole talkoohenkinen ja avulias.

VENEPAIKAT

Veneiden vuokrapaikat omistaa Kokkolan Venekerho ry, joiden vuokraamiseen kerholla on yksinoikeus.
Venepaikka on henkilökohtainen.
Venepaikan vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata / luovuttaa venepaikkaansa eteenpäin toisen henkilön käyttöön / haltuun.
Mikäli et itse enää tarvitse paikkaa, ilmoita vuokrasuhteen irtisanomisesta satamakapteenille tai kommodorille.
Uuden vuokralaisen tulee sopia oma vuokrasopimus kerhon kanssa.
Venepaikan säilyttämisen edellytykset:
1. Venepaikan omistajan tai venepaikan vuokraajan on oltava kerhon jäsen.
2. Venepaikan omistajan / vuokraajan tulee suorittaa jäsenmaksut yms. ajallaan.
3. Venepaikan omistaja / vuokraaja noudattaa seuran satama- ja muita sääntöjä.
Seuran johtokunta kuitenkin pidättää itselleen oikeuden venepaikkajärjestelyihin tärkeiden tilaisuuksien läpiviemiseksi. Venepaikkajärjestelyistä ilmoitetaan veneilijöille hyvissä asioin.

VENEEN KIINNITYS

Noudata katsastusmiehen antamia ohjeita kiinnitysköysistä.
Kiinnitä veneesi kahdella keulaköydellä siten, että vene pysyy suorassa ja keskellä paikkaansa.
Peräkiinnitykseen on käytettävä kahta(2) köyttä. Yhden(1) kiinnitysköyden käyttö sallitaan ainoastaan, mikäli veneen rakenne sitä edellyttää ja katsastusmies on sen hyväksynyt.
Käytä riittävän kokoisia lepuuttajia.
Huolehdi veneesi kiinnityksestä silloinkin, kun et itse ehdi vesille.

VENEIDEN KUNNOSTUS JA HUOLTO

Huoltotyöt tulee suorittaa luontoa ja ympäristöä suojellen. Ympäristö on suojattava veneen maalauksen ajaksi.
Avotulen käyttö satama-alueella on kielletty.
Pidä riittävät sammutusvälineet lähettyvillä kunnostaessasi venettä.
Laita roskat niille varattuihin roska-astioihin, älä jätä tarpeetonta rojua ympäristöön.
Siisti ja puhdista käyttämäsi alue veneen vesillelaskun jälkeen. Pukit ja peitteet on siirrettävä niille varatulle alueelle.
Laiturilla sähkön pienimuotoinen käyttö on sallittua. Sähkön käytössä tulee noudattaa yleisiä turvamääräyksiä käyttää vain maadoitettuja, täysin ehjiä sähkölaitteita.
Käytä sähköä säästeliäästi, vältä tarpeetonta käyttöä.
Sähköä saa käyttää ainoastaan veneen syys- ja kevätkunnostukseen. Veneen sähkölämmitys on kielletty.
Suurehkojen sähkötehojen pitempiaikaisesta käytöstä on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa.
Huomioi kunnostustöissäsi myös naapurin työvaihe.

VARTIOINTI

Venekerhon alueella on käytössä ympäri vuoden tallentava kameravalvonta. Lisäksi kesäisin, veneilykauden ajan, on yövartio laituripaikkojen haltijoiden toimesta. Vartiovuorojen varaukset on tehtävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Venepaikkojen omistajat ja paikkojen vuokraajat vartioivat alueella varaamillaan vuoroilla touko-lokakuun välisenä aikana. Vartiovuorojen varauslistat ovat esillä vartiokopissa.
Mikäli vartiovarausta ei ole tehty em. määräaikaan mennessä, vartiovuorot määrätään.
Jokainen on velvollinen huolehtimaan myös määrätyistä vuorostaan.
Vartioinnin laiminlyönyt joutuu korvaamaan kerholle sanktiona euromäärän, jonka kerhon hallitus vahvistaa vuosittain.

VARTIOSÄÄNNÖT

Noudatamme Kokkolan Venekerho ry:n satama- ja vartiosääntöä, jonka voi noutaa kerhorakennuksen kokoustilasta.
Vartiovelvollisuus koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä venepaikan omistajia sekä venepaikan vuokranneita henkilöitä.
Vartijan tulee olla täysikäinen.
Vartiossa oleva ei saa olla alkoholin eikä muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
Vartiointi suoritetaan kello 21 - 06 välisenä aikana.
Mikäli vartiovuoroja vaihdetaan varauksen jälkeisenä aikana, vartiointivastuu on varauksen tehneellä.

VARTIOINTIOHJEET

Vartioinnin tarkoituksena on estää varkaudet ja ilkivalta sekä valvoa paloturvallisuutta satama-alueella.
Vartijan tulee huolehtia järjestyksestä kerhon alueella ja tarvittaessa pyrkiä poistamaan häiriönaiheuttajat kutsumalla paikalle tarvittaessa poliisiviranomainen.
Vartijalla tulee olla vartijan tunnus (vartijaliivi, joka löytyy vartiokopista), taskulamppu ja puhelin käytössään hätätapausten varalle.
Vartijan tulee ilmoittaa esim. veneiden puutteellisesta kiinnityksestä syntyvistä tai jo aiheutuneista vaaratilanteista veneen omistajalle tai satamakapteenille. Ilmoitustaululla on luettelo kerhon venepaikoista ja kartta kerhon alueesta.
Vartiovuoron suorittamisesta on kirjattava raportti vartiokopissa olevaan päiväkirjaan, johon merkitään tiedot vartijasta ja mahdolliset poikkeavat tapaukset.
Vartijan tehtäviin kuuluu myös vierasveneiden vastaanotto, selonteko venekerhon palveluista ja satamamaksun vastaanotto. (Päiväsaikaan em. tehtävät hoitaa Wanha Wellamo -ravintolan henkilökunta). Tarkempi selvitys löytyy vartiokopin seinältä.

VALVONTA

Satamasääntöjen noudattamista valvovat satamakapteeni, katsastusmiehet ja satamalautakunnan jäsenet.
1. Ensimmäinen huomautus jätetään kirjallisena veneeseen.
2. Toinen huomautus postitetaan kotisoitteeseen. Huomautukset arkistoidaan.
3. Ellei puutteita korjata 2 viikon sisällä, seura suorittaa tarpeelliset toimenpiteet ja laskuttaa asianosaista.