KOKKOLAN MOOTTORIVENEKERHO RY.

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika, kieli, keskusjärjestö ja tunnusmerkit


Yhdistyksen nimi on Kokkolan Moottorivenekerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkolan kaupunki Vaasan läänissä.

Yhdistyksen toiminta-alue on Kokkolan kaupunki ympäristöineen.

Yhdistys on perustettu maaliskuun 27. päivänä 1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

Seura on Suomen Moottoriveneliitto ry / Finlands Motorbåtförbund rf:n jäsen.

Seuran virallisena tunnusmerkkinä ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymä lippu sekä Suomen Moottoriveneliitto ry / Finlands Motorbåtförbund rf:n hyväksymä viiri.


II Seuran tarkoitus


Seuran tarkoitus on ylläpitää jäsenistön kiinnostusta moottoriveneilyyn, toimia sen kehittämiseksi ja harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi, kehittää jäsenistönsä taitoja veneilytietoudessa, navigoinnissa sekä ohjata jäsenistöään luonnonsuojelun ja oman elinympäristön tuntemuksessa sekä osallistua vapaaehtoisjärjestönä meripelastustoimintaan.


III Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. Tarjoamalla jäsenilleen
       a.  koulutustoimintaa
       b.  veneiden katsastustoimintaa
       c.  luonnonsuojelu- ja ympäristötietoutta
       d.  valistus- ja kasvatustoimintaa sekä
       e.  muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja
          henkisesti 
vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia
2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomioita sekä pyrkimällä omatoimisesti veneilyn edellytysten kehittämiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


IV Seuran jäsenet


Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka kirjallisesti anoo jäsenyyttä ja sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Moottoriveneliitto ry / Finlands Motorbåtförbund rf:n sääntöjä ja päätöksiä.

Juniorijäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa ja jota ei myöskään voida valita seuran halitukseen, voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Juniorijäsenyys lakkaa sen toimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen saavuttaa 19 vuoden iän.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle eli kommodorille tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
                             -laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
                             -toimii seuran sääntöjen vastaisesti
                             -rikkoo lakeja
                             -toimii seuran tai Suomen Moottoriveneliitto ry / Finlands Motorbåtförbund rf:n 
                               tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta.
Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Jäsenellä, joka on erotettu liittymis- ja/tai jäsenmaksun suorittamatta jättämisen johdosta, ei ole oikeutta valittaa hallituksen erottamista koskevasta päätöksestä.

V Liittymis- ja jäsenmaksut


Jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymismaksujen ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
-hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 10 vuotta tai
-on tehnyt seuralle huomattavia taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, vuosikokouksen helmi- maaliskuussa ja syyskokouksen loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta
                             -sanomalehti-ilmoituksella tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
                             -kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
                             -seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus
2.       Ansiomerkkien, harrastusmerkkien ja kauden kilpailun palkintojen jako
3.       Valitaan kokoukselle
       a.       puheenjohtaja
       b.      sihteeri
       c.       kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
       d.      ääntenlaskijat
4.       Todetaan
       a.       läsnäolijat
       b.      äänioikeutetut jäsenet
5.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.       Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran hallitukseen
       puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran kommodoriksi
7.       Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 7 jäsentä
8.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatarkastajat
9.       Valitaan kilpailu-, retki- ja muiden jaostojen
       a.       puheenjohtajat
       b.      jäsenet
10.   Vahvistetaan jäsenten ja juniorijäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen
       suuruus
11.   Valitaan edustajat Suomen Moottoriveneliitto ry / Finlands Motorbåtförbund rf:n vuosi- ym. kokouksiin
       tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
12.   Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireillepanemat muut asiat
13.   Kokouksen päättäminen


10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle
       a.puheenjohtaja
       b.sihteeri
       c.kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
       d.ääntenlaskijat
3.Todetaan
       a.läsnäolijat
       b.äänioikeutetut jäsenet
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatimat vuosi- ja tilikertomus.
       Esitetään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7.Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi
       a.toimintasuunnitelma
       b.talousarvio
       c.yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
8.Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
9.Kokouksen päättäminen


11§
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa sitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12§
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13§
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista täyttäneellä jäsenellä, kannattavia henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.


VII Seuran hallinto


14§
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja eli kommodori ja 7 muuta jäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevasi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan eli varakommodorin sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan eli kommodorin tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan eli varakommodorin kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1.Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden       mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen       ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan       niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata keskusjärjestön sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa seuran taloutta.
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


15§
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


16§
Seuran nimenkiroitusoikeus on puheenjohtajalla eli kommodorilla ja varapuheenjohtajalla eli varakommodorilla yhdessä, sekä jommallakummalla yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


VIII Muita määräyksiä


17§
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätökseen saatava 3/4- -osan äänten enemmistön kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.


19§
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa on vähintään 3/4-osan annetuista äänistä kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.


20§
Jos seura päätetään purkaa, sen varat on luovutettava Kokkolan Meripelastus ry / Sjöräddningsföreningen rf:lle.
Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


21§
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.