Kokkolan Venekerho ry:n VUOSIKOKOUS

Meriravintola Wanha Wellamossa, (os. Sahakatu 16, Kokkola) tiistaina 10.5.2022
klo 17:30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-sääntömääräiset vuosi(kevät)kokouksen asiat
-yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 17:30, varsinainen kokous alkaa klo18.

Kokouksessa jokaisen tulee noudattaa alla olevia turvallisuustoimia / käytännön järjestelyitä:

-kokouksessa toivotaan käytettävän kasvomaskeja (pl. henkilöt, joilla terveydellinen este)
-vältä tungosta varsinkin kahvitarjoilu –pisteellä, haetaan kahvia väljästi vuorotellen, muista pitää turvaväli kaveriin!
-pyritään valitsemaan istumapaikat väljästi
-kokouspaikalle saa tulla vain ehdottomasti terveenä

Toivotamme yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi!


Kokkolassa 1.5.2022
Hallitus

——————————————————————————————————————————-

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1)      Kokouksen avaaminen
2)      Kokouksen järjestäytyminen / kokousvirkailijoiden valinta
3)      Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen
4)      Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5)      Esityslistan hyväksyminen
6)      Toimintakertomuksen hyväksyminen
7)      Tilipäätös ja tilintarkastajien lausunto ja niiden vahvistaminen
8)      Vastuuvapauden myöntäminen toimintakauden 2021 hallitukselle
9)      Toimintasuunnitelman vahvistaminen kaudelle 2022
10)   Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2022
11)   Yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
12)   Hallituksen tai jäsenten sääntöjen 11§ mukaisesti vireille panemat
asiat
13) Sääntöjen muuttaminen

14) Muut asiat
15)   Ilmoitusasiat
16)  Kokouksen päättäminen

 

Alla 12.4.2022 jäsenten kuulemistilaisuudessa laadittu SÄÄNTÖRUNKO /EHDOTELMA uusiksi säännöiksi.
Pyydämme jäsenistöä tutustumaan niihin etukäteen ajan säästämiseksi itse kokouksessa.
Huomioikaa varsinkin sääntökohdat 18§ ja 19§, joissa on osittain vanhaa käytännön asiaa, mutta osittain täysin uutta.
Nämä kohdat jäivät kuulemistilaisuudessa mietintämyssyyn, että mitä ja miten niistä halutaan olla säännöissä mainittu. 
Käytännössä nämä asiat on vuosien varrella todettu ongelmallisiksi, koska niistä ei ole aikaisemmin ollut säännöissä mitään mainintaa. 

 LUONNOS /
uudet mallisäännöt!

 SÄÄNNÖT

 1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kokkolan Venekerho ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja toiminta-alueena Kokkola ja sen lähiympäristö.
Yhdistys on perustettu 27.3.1987 ja sen virallinen kieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho.
Yhdistyksen tunnuksina on Suomen lipusta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu erikoislippu ja kerhomerkki. Seura noudattaa liputuksessa Suomen purjehdus ja veneily ry:n liputusohjetta.

2 §         Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on

· edistää ja ylläpitää veneilyharrastusta ja hyviä veneilytapoja

·  ylläpitää ja kehittää jäsentensä navigointi- ja veneilytietoja /-taitoja
·  tuoda veneilyn pariin nuoria tiedotus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan avulla
·  ohjata ja kannustaa jäsenistöään toimimaan vastuullisesti vesillä liikkuessaan, luontoa suojellen ja kunnioittaen
· ylläpitää jäsentensä kesken hyvää henkeä

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

· järjestää veneily- ja merenkulkuaiheisia koulutus-, keskustelu-, tiedotus- ja muita samantapaisia tilaisuuksia

· harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

·  ylläpitää venesatamia ja -tukikohtia

·  harjoittaa veneiden katsastustoimintaa

·  järjestää jäsenilleen vesillä liikkumista edistäviä palveluja

·  jakaa luonnonsuojelu- ja ympäristötietoutta

· toimii yhteistyössä muiden veneilyharrastajien kanssa ja ylläpitää suhteita muihin venekerhoihin

· pitää yhteyttä merenkulkuun liittyviin viranomaisiin ja järjestöihihin.

Yhdistys voi em. tarkoitusperiensä saavuttamiseksi:

·hankkia hallintaansa satama- ja telakointialueita, satamalaitteita, huonetiloja ja rantautumisalueita

· hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kiinteistöjen luovutuksesta päättää kerhon kokous

· järjestää veneilyyn liittyviä kilpailuja

·   liittyä alan keskusjärjestöihin /-liittoihin ja muihin veneily- ja merenkulku- turvallisuutta harjoittaviin järjestöihin ja yhteisöihin

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu:

·kantamaan liittymis-, jäsen-, laituri- ja talvisäilytysmaksuja

· perimään vierasveneilijöiltä sataman käyttömaksuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös:

· anoa avustuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

4 §         Kerhon jäsenyys muissa yhdistyksissä

 Kerhon jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. 
Kerho ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä kerho on.

 5 §         Kerhon jäsenet

 Kerhon jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä sekä sitoutuu maksamaan määrätyt liittymis-, jäsen-, satama- ja käyttömaksut ajallaan. maksamalla jäsenmaksun, jäsen sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä.
Jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun sekä venepaikka-, telakointi-, ja muut vastaavat maksut.

Kirjallinen jäsenhakemus osoitetaan kerhon hallitukselle. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä sekä jäsenen erottamisesta. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jäsenyys on voimassa liittymis- ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen.


Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi 
hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. Juniorijäsenyys lakkaa sen toimintavuoden lopussa, jolloin juniorijäsen saavuttaa 18 vuoden iän tai liittyy varsinaiseksi jäseneksi.

Kannattajajäseneksi voi kerhon 
hallitus hyväksyä henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 §         Seurasta eroaminen

 Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. 
Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

 Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki avoimena olevat maksunsa ja eroamisvuonna maksettavaksi määrätyt säännöissä mainitut maksut sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

  7 §         Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 Kerhon jäsen sitoutuu noudattamaan:

 –kerhon sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

niiden järjestöjen, joiden jäsen kerho on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka

· toimii kerhon sääntöjen vastaisesti tai

·ei enää täytä kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

· on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai

· laiminlyö erääntyneiden jäsen- tai muiden maksujen suorittamisen tai

· on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut tai vaikeuttanut kerhon toimintaa tai

· muuten toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti

Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki avoimena olevat maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

 Jäsenellä, joka on erotettu jäsen- tai muiden maksujen suorittamatta jättämisen johdosta, ei ole oikeutta valittaa hallituksen erottamista koskevasta päätöksestä.

 Jos erottaminen on johtunut muusta kuin maksujen laiminlyönnistä, erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle. 

Tällöin valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä. Asia käsitellään yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, jossa hallituksen päätöksen muuttamiseen vaaditaan yksikertainen äänten enemmistö. Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin.

Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon 7 päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Mikäli erottamisesta on valitettu, päätös tulee voimaan vasta yhdistyksen kokouksen käsittelyn jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen erotetun tietoon 7 päivää sen jälkeen, kun valituksen päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. 

Ellei valitusta esitetä edellä mainitulla tavalla, astuu erottamispäätös voimaan heti hallituksen päätöksen myötä, muussa tapauksessa katsotaan jäsen erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

 8 §         Liittymis-, jäsen- ja muut maksut

 Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kan­nat­tajajä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain kerhon syyskokous. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

 Satama- ja käyttömaksujen sekä muiden mahdollisten maksujen suuruudesta päättää hallitus vuosittain.

 9 §         Kerhon varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 Kerho pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. 
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. 

10 §       Kevät- ja syyskokous

 Kevätkokouksen asiat

1    Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle
a)      puheenjohtaja
b)      sihteeri
c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

3         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4         Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

5         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6         Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä tarvittaessa seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

7         Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

8         Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9         Päätetään kokous

 

Syyskokouksen asiat

1        Avataan kokous

2        Valitaan kokoukselle
a)      puheenjohtaja
b)      sihteeri
c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, juniori- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6        Vahvistetaan vartioinnin laiminlyönti- sekä talkoomaksut

8        Vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

9        Valitaan seuraavan toimintakauden puheenjohtaja eli kommodori

10       Valitaan hallituksen jäsenet

11       Valitaan
1 tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja
ja 1 varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12       Valitaan tarvittaessa seuraavan toimintakauden jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet

13       Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä tarvittaessa seuran edustajisto niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14       Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat

15       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16       Päätetään kokous

 11 §       Seuran ylimääräinen kokous

 Kerhon ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukselle kuuluvan asian käsittely sitä edellyttää, hallitus katsoo sen tar­peel­li­seksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.  
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 12 §       Pöytäkirja

Kerhon, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Kerhon ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitettava.

 Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 §       Äänestys

Kaikissa kerhon kokouksissa päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. 

Henkilövaaleissa valituiksi tulevat enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö).  

 Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä kaikki jäsenmaksunsa mak­sa­neella henkilökohtaisesti läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattaja- ja juniorijäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

  14 §       Seuran hallinto

 Kerhon toimintaa, taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen jäljellä olevan toimikauden sijaan toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

 Hallituksen tehtävänä on erityisesti

o    Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

o    Johtaa, valvoa ja kehittää kerhon toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden sekä lakien ja
asetusten mukaisesti

o    Kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokous

o    Vastata ja huolehtia kerhon taloudesta

o    Pitää jäsenluetteloa 

o    Laatia tilinpäätös ja vuosikertomus

o    Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

o    Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

o    Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

o    Hoitaa kerhon tiedotustoimintaa

o    Vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

o    Vastata keskusjärjestön sääntöjen ja ohjeiden kerholle asettamista velvoitteista

o    Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii

 

 

15 §       Toiminta- ja tilivuosi

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 16 §       Nimenkirjoittajat

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja eli kommodori ja varapuheenjohtaja eli varakommodori yhdessä sekä jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 17 §       Venepaikat

Jäsenten hallintaan luovutetut satama-, laituri- ja talvisäilytyspaikat ovat seuran omaisuutta ja vain jäsenellä tai hänen ruokakuntaansa kuuluvalla on oikeus pitää venettään ko. paikalla. Paikkoja ei saa vuokrata eteenpäin eikä luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

 18 §       Omistuslaituripaikat

Omistuslaituripaikkojen omistaja- ja haltijamuutokset tulee ilmoittaa kerholle kirjallisesti viivytyksettä, viimeistään 1 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoituspäivästä.

Mikäli omistuslaituripaikan haltija jättää jäsen- ja muut maksuvelvoitteet suorittamatta, on hallituksella oikeus erottaa jäsen.
(Miten toimitaan ja mitä tapahtuu omistuspaikalle tällöin??)

Mikäli omistuslaituripaikan haltija luopuu paikastaan, on kerholla oikeus lunastaa ko. paikka 3 kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu luovutus jäsenrekisteriin merkittäväksi. 

19 §       Vartiointi- ja talkoovelvollisuus

Jokaisella kerhon 18-69-vuotiaalla laituripaikan haltijalla on vartiointi- ja talkoovelvollisuus.

Vartiointi 

Vartiointivelvollisuus on venepaikkakohtainen ja vartiointivuorojen määrä vahvistetaan erillisissä Vartiointisäännöissä.
Vartiointi suoritetaan kerhon satama-alueella voimassa olevia, hallituksen vahvistamia Vartiointisääntöjä noudattaen.

Jäsenen, joka laiminlyö vartiointivelvollisuutensa, on suoritettava syyskokouksen vuosittain vahvistama ns. vartioinnin laiminlyöntimaksu kuluvan toimintakauden loppuun mennessä. Toistuvat vartioinnin laiminlyönnit käsitellään hallituksessa ja laiminlyönneistä seuraa venepaikan menettäminen.

Hallituksen jäsenet on vapautettu vartiointivelvoitteesta.

Talkoo -velvollisuus

Talkoovelvollisuus on venepaikkakohtainen eli 1 talkoisiin osallistuminen per venepaikka per vuosi. Talkoovelvollisuuden voi hoitaa vaihtoehtoisesti
maksamalla syyskokouksen vuosittain vahvistaman talkoomaksun, jonka suorittamisesta tulee ilmoittaa kerhon rahastonhoitajalle / satamavoudille
(kummalle? kumpi valvoo?).

20 §       Satama-, Laituri- ja Vartiointisäännöt

Hallitus vahvistaa vuosittain ennen veneilykauden alkua kerholle erilliset Satama. ja Laiturisäännöt sekä Vartiontisäännöt, joita kerhon jäsenten tulee noudattaa.
Hallitus voi tarvittaessa tehdä em. sääntöihin lisäyksiä ja muutoksia vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä ja tarvittaessa myös toimintakauden aikana, jos hallitus katsoo sen olevan kerhon yleisen edun mukaista.

21 §       Muita määräyksiä

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja, jaostoja, valiokuntia ja työryhmiä sekä valita niihin puheenjohtajat ja jäsenet.

Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi muita ohjeita ja määräyksiä, esimerkiksi lippu- ja venemerkkien käyttämisestä, veneiden
katsastuksesta, satama- ja laiturialueiden käytöstä, saaripaikan käytöstä sekä muista tarpeelliseksi katsomistaan asioista, joiden ohjaamista hallitus pitää kulloinkin tarpeellisena.

22 §       Sääntöjen muuttaminen

 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Päätös on pätevä, kun vähintään ¾- osan äänienemmistö kannattaa sitä kahdessa perättäisessä vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

 23 §      Kerhon purkaminen

Kerhon purkamisesta päättää kerhon kokous. Päätös on pätevä, kun vähintään ¾- osan äänienemmistö kannattaa sitä kahdessa perättäisessä vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen kerhon pur­ka­mi­sesta.

 24 §      Kerhon varojen luovuttaminen
Jos kerho on päätetty purkaa, sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus on luovutettava Suomen meripelastustyön hyväksi ja sen toiminnan edistämiseksi. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.